นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการสอนจากลิ้งค์ที่ให้

การบรรยาย
1. กล้องจุลทรรศน์ การใช้กล้องจุลทรรศน์ และการวัดขนาด      <<<ดาวน์โหลด>>>
2. สมบัติของสิ่งมีชีวิต การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต      <<<ดาวน์โหลด>>>
3. สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก)      <<<ดาวน์โหลด>>>
4. เซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ การแบ่งเซลล์       <<<ดาวน์โหลด>>>
5. เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว์       <<<ดาวน์โหลด>>>
6. การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์      <<<ดาวน์โหลด>>>
7. การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต       <<<ดาวน์โหลด>>>
8. การจัดจำแนกพืชและสัตว์       <<<ดาวน์โหลด>>>

 

บทปฏิบัติการ
1. กล้องจุลทรรศน์ การใช้กล้องจุลทรรศน์      <<<ดาวน์โหลด>>>
2. การวัดขนาดของจุลินทรีย์      <<<ดาวน์โหลด>>>
3. สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต      <<<ดาวน์โหลด>>>
4. เซลล์ (พืชและสัตว์)      <<<ดาวน์โหลด>>>
5. การแบ่งเซลล์      <<<ดาวน์โหลด>>>
6. เนื้อเยื่อพืช      <<<ดาวน์โหลด>>>
7. เนื้อเยื่อสัตว์      <<<ดาวน์โหลด>>>
8. การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์      <<<ดาวน์โหลด>>>
9. การจัดจำแนกพืช (สำรวจ)      <<<ดาวน์โหลด>>>
10. การจัดจำแนกสัตว์ (สำรวจ)      <<<ดาวน์โหลด>>>