sana link ekletenin amina koyayim niye link siliyorsun orospu cocugu
      โปรแกรมวิชาชีววิทยารับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ในเนื้อหาทางด้านชีววิทยา ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาเอกชีววิทยา คณะครุศาสตร์ นักศึกษาจิตวิทยา สำนักสังคมศาสตร์ โดยมีห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

lab s 01 lab s 02
   
lab s 03 lab s 04
   
lab s 05