sana link ekletenin amina koyayim niye link siliyorsun orospu cocugu
      โปรแกรมวิชาชีววิทยามีบุคลากรที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางด้านชีววิทยา บุคลากรทุกท่านต่างพร้อมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาทุก ๆ คน

 

sc wasan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ มะโนเรือง
วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประธานโปรแกรมวิชา

   
sc pranom รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม แก้วระคน
Ph.D.  Molecular Microbiology
   
sc prasert ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ไวยะกา
วท. ม. ชีววิทยา
   
sc sutree อาจารย์ ดร.สุนทรี  กรโอชาเลิศ
วท. ด. ชีววิทยา
   
sc orawan อาจารย์ ดร.อรวรรณ  วนะชีวิน
วท. ด. ชีวเคมี
   
sc thipawan อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์
วท. ด. จุลชีววิทยาประยุกต์ 
   
sc vipawan อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  ปุ๊คำปวง
วท. ด. จุลชีววิทยาประยุกต์ 
   
em surawut นายศุรวุฒิ  ใจกล้า
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
   
surawut0 อาจารย์สุรวุฒิ วนาภรณ์
วท. ม. ชีววิทยา
ที่ปรึกษาโปรแกรมวิชา