sana link ekletenin amina koyayim niye link siliyorsun orospu cocugu

ให้นักศึกษาตรวจสอบคะแนนเก็บให้ถูกต้อง

ที่ รหัส ชื่อ - นามสกุล มาเรียน(5) สมุด(5) รายงาน(10) นำเสนอ(25) mid(55) final(55)
1 591438036 นางสาวเกศราภรณ์ หะวัน 2.5 4 6 16 30  
2 601438003 นายคณาธิป วงศ์จรัส 3.5 1 6 11 31  
3 601438004 นางสาวฐิตินันท์ วรรณโน 4.5 1.5 6 16 35  
4 601438005 นายทวินันท์ ปันจุติ 5   5 16 31  
5 601438006 นางสาวธัญสุดา สิทธิมงคล 4 4 6.5 14 26  
6 601438007 นายนราวิชญ์ วงค์จันเชื้อ 3 1 6 11 29  
7 601438008 นางสาวนรีกานต์ ยืนยาว 4 3.5 8.5 15 23  
8 601438009 นางสาวนลินทิพย์ คำเรือง 1.5 2 8 15 23  
9 601438013 นางสาวพิมผกา เนตรยอง 0 1 6.5 16 24  
10 601438014 นางสาวมนทกานต์ วุฒิการณ์ 3.75 1.5 8.5 15 34  
11 601438015 นายมีโชค เหลี่ยมมา 2.5 1 6 16 34  
12 601438016 นางสาวยุพารัตน์ อินตะวงค์ 4 2 8 15 35  
13 601438019 นางสาวสิรินันต์ สุจดา 2 1.5 6 15 28  
14 601438020 นางสาวอทิตยา กันจินะ 5 2 8 16 21  
15 601438021 นางสาวอังศณา ปรัชญาชมพู 5 2 7.5 18 35  
16 601438023 นางสาวกุหลาบ แซ่กือ 5 2 7 16 33  
17 601438025 นางสาวอุดมลักษณ์ วงค์จุมปู 5 3 7.5 15 25  
18 601438026 นางสาวอุริสยา กาหลง 0   7 14 29