sana link ekletenin amina koyayim niye link siliyorsun orospu cocugu

ให้นักศึกษาตรวจสอบคะแนนเก็บให้ถูกต้อง

ที่ รหัส ชื่อ - นามสกุล มาเรียน(5) สมุด(5) รายงาน(10) lab(90) mid(50) final(80)
1 591418002 นางสาวณัฏฐณิชา อะทะวัน 2.75 2.5 6 60 14  
2 591419027 นางสาวรังสินี จันทวงค์   2.5 7 60 21  
3 591473079 นางสาวสุดารัตน์ อวรรณา 4.75 10 10 74 36  
4 601473041 นางสาวมณฑกานต์ แจ้วิสอน 3.75   7.5 81.5 18  
5 601473042 นางสาวมณีรัตน์ แสนคำ 4.75 5 5.5 78 13  
6 601473043 นางสาวมลชญา มาละ 1 4 6.5 75 8  
7 601473044 นางสาวรวิศรา จันทร์ประทุม 3.75 4 8 78 11  
8 601473045 นางสาวรัตติยากร ป้องกัน 4.75 2 6.5 61 13.5  
9 601473048 นางสาววราภรณ์ วรรณโกฏิ 1.75 2 4 60 4.5  
10 601473050 นางสาววิชชุดา แก้วประภา 2.75 2 7.5 75.5 4  
11 601473051 นางสาววิมลรัตน์ ไชยมงคล 2.75 1 6 78 17.5  
12 601473052 นางสาวศรัญญ่า ใจพรมมิน 5 3 9 75.5 16  
13 601473053 นางสาวศุจินันท์ ศรีวาจร 5 4 8 75.5 28  
14 601473054 นายเศรษฐมันตร์ จำปานคร 4 5 7 68.5 6.5  
15 601473055 นายสราวุธ วงค์ภักดี 4 3 3 74 9.5  
16 601473056 นางสาวสวิชญา ทองภู 4.75 3.5 9 61.5 15.5  
17 601473057 นางสาวสิราวรรณ กอบชัยกรรม 2.75 2 6 60 4.5  
18 601473058 นางสาวสุกฤตา ชัยวงศ์ 4 3 7.5 78 14  
19 601473059 นางสาวสุกัญญา จาวเจริญกุล 4.5 2 6.5 61 4  
20 601473060 นางสาวสุพรรษา ประจำสุข            
21 601473061 นางสาวสุภัสสร บุญคำปัน 5 3 8 60 3.5  
22 601473062 นางสาวสุมินตรา ศักดิ์แสน 3.25 3 6.5 68.5 7  
23 601473063 นายเสกสรร การิยา 5 2 7.5 81.5 6.5  
24 601473064 นายเสรี สีนาค 4.75 4 9 81.5 15.5  
25 601473065 นางสาวอมรรัตน์ แสงนิล 5 1 9 81.5 14  
26 601473066 นางสาวอรยา นิลสุขุม 5 4 9 75.5 37  
27 601473067 นางสาวอรรัมภา เพชรรัตน์ 5 3.5 8.5 75.5 15  
28 601473068 นางสาวอริสรา แต้มงาม 4.75 5 7.5 61.5 19.5  
29 601473070 นางสาวอุดมพร ใหม่วงค์            
30 601473071 นางสาวอุไลพร จารุเรืองสิริกุล 2.75 1 4 61 11  
31 601473072 นางสาวชลิตา ภูมิโฉม 4 3 8 78 10  
32 601473073 นายกฤตยชญ์ อินดี 2 4.5 5 74 7.5  
33 601473074 นางสาวลภัสรินทร์ คำรังษี 4.75 5 10 81.5 12.5  
34 601473075 นางสาวจันทกานติ์ ขัดทะขัน 4.5 5 10 74 5  
35 601473076 นายณัฐพงษ์ มหาวงศนันท์     6.5 68.5 13  
36 601473077 นายทรงเกียรติ กันคำ     7 68.5 13.5  
37 601473078 นายพรพจน์ คำบาง 4 2 6 68.5 12  
38 601473079 นางสาวยุวธิดา ประชุมพร 3.75 3.5 3 74 7.5  
39 601473080 นางสาวรัตนาภรณ์ มาลัย 4.75 3.5 8 61 23.5